Skip to content

Täsmäkoulutuksella pienennettiin työikäisten eläköitymisriskiä ja vahvistettiin henkilökunnan myyntiosaamista

Monikanavainen ja digitalisoituva kauppa vaatii erilaista osaamista kuin mitä myyntityössä perinteisesti on edellytetty. Kaupan työntekijöiden toimenkuvat ovat myös vuosien saatossa muuttuneet radikaalisti ja substanssiosaamisen vaade on kasvanut. Suomalainen kirjakauppa halusi tukea työntekijöitään muuttuneessa työelämässä täsmäkoulutuksen avulla.


Substanssiosaamisen lisäksi täsmäkoulutuksella tarjottiin tukea henkilökohtaisiin tavoitteisiin

Suomalainen Kirjakauppa havaitsi, että joissain tilanteissa muuttuneet työn vaatimukset ja toimenkuvat aiheuttivat eräänlaisia uraristiriitoja, jotka puolestaan laskivat motivaatiota ja innostusta työhön. Tilannetta parannettiin uudistamalla kehityskeskusteluja yksilön henkilökohtaisia tavoitteita tukevaksi ja ratkaisua haettiin myös Talentgaten Täsmäkoulutuksen kautta. Täsmäkoulutus on yrityksen henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, jonka tavoitteena on pitää huolta nykyisen henkilöstön osaamisesta muuttuvassa työympäristössä. Suomalainen Kirjakauppa halusi koulutuksen myötä antaa työntekijöille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja tarjota tukea tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomalaisen Kirjakaupan Head of HR Kristian Tötterman korostaa työn merkityksellisyyden lisäksi yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä työn mielekkyyden ja tuloksellisuuden saavuttamiseksi. Yhdistämällä yksilön henkilökohtaisen tavoitteen yrityksen strategisiin tavoitteisiin saadaan aikaiseksi paras mahdollinen lopputulos.

”Henkilöstön hyvinvointi on suoraan yhteydessä työntekijän antamaan panokseen työpaikalla. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liitetään usein vain ravinto, fyysinen aktiivisuus, fyysinen ja psyykkinen terveys sekä palautuminen. Näiden lisäksi hyvinvointiin liittyy kuitenkin muitakin tekijöitä kuten merkityksellinen elämä, työ, taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Mielestäni vastuullinen työnantaja pyrkii vaikuttamaan positiivisesti näihin kaikkiin.”

Yksi Suomalaisen Kirjakaupan työnantajalupauksista on henkilöstön kilpailukyvystä huolehtiminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen työn merkityksellisyyden vahvistamiseen. Tötterman kertoo, että koulutuksen kautta haluttiin tarjota työhön onnistumisen kokemuksia ja antaa tukea henkilökohtaisiin tavoitteisin. Koulutuksen myötä kasvatettiin substanssiosaamista paitsi työssä tarvittavien taitojen parissa mutta myös henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Koulutus lisäsi innostusta omaan työhön ja muutti asennetta muuttuvaa työelämää kohtaan

Täsmäkoulutuksesta haettiin ratkaisua sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Töttermanin mukaan yksi koulutuksen tavoitteista oli myös kehittää työntekijöiden tulevaisuuden työelämän metataitoja.

Koulutuksen pääteemoina olivat digitaalisten työkalujen hyödyntäminen myynnissä, Lean sekä aktiivinen asiakkaan kohtaaminen. Asiakaslähtöinen myynti oli koulutuksen keskiössä. Tämän lisäksi käsiteltiin muuttuvaa työelämää sekä kehitettiin tulevaisuuden työelämätaitoja. Talentgaten kehityspäällikkö Anni Partanen kuvaa koulutuksen tavoitteita seuraavasti:

”Tärkeää oli sekä substanssiosaamisen kasvattaminen myynti- ja digitaitojen kehittämisen kautta kuin myös henkinen ja asenteellinen muutos. Työelämän ja roolien muuttuessa yhä tärkeämpään rooliin nousee mm. taito kehittää osaamistaan ja kyky vastaanottaa muutosta. Roolimuutoksen vastaanottaminen on monesti substanssiosaamisen kehittämistä haastavampaa.”

Koulutukseen kuului kaksi henkilökohtaista uravalmennustapaamista, jossa käytiin laajemmin läpi työntekijän omia uratavoitteita ja pyrittiin tunnistamaan työntekijän vahvuudet sekä arvot. Näiden tapaamisten pohjalta moni havahtui miettimään omia tavoitteitaan ja hyvinvointiaan myös laajemmin. Koulutuksen kautta haluttiin myös luoda avointa keskustelua omista arvoista ja tavoitteista.

”Koulutuksen myötä osallistujissa syntyi innostus vaikuttaa omaan työuraan ja muutama työntekijä siirtyi tavoittelemaan uraunelmiaan muiden tehtävien pariin”, Tötterman kertoo.

Koulutuksen myötä innostus omaan työhön kasvoi ja lisäksi saatiin kartutettua osaamista myynnistä. Koulutuksen avulla saatiin kasvatettua myynnin ammattilaisia, jotka jalkauttivat koulutuksesta saatuja oppeja eteenpäin omissa yksiköissään. Palautteen perusteella osallistujat olivat myös hyvin tyytyväisiä. Yksi osallistujista kommentoi oppimaansa seuraavasti: 

"Olen oppinut sietämään paremmin epävarmuutta sekä muuttuvaa työelämää / toimintatapoja. Tätä kautta uuden hyväksyminen on ollut helpompaa ja pystynyt suhtautumaan uusiin toimintatapoihin positiivisemmin."

Yksi koulutuksen keskeisimmistä tavoitteista oli pienentää työkyvyttömyyseläköitymisten riskiä ja Tötterman uskoo, että siinä myös onnistuttiin.

”Ennen kaikkea haluamme työntekijöiden pysyvän työelämässä”, Tötterman toteaa.

Täsmäkoulutuksen avulla onnistuttiin kohdennetusti kasvattamaan osaamista ja vaikuttamaan Suomalaisen Kirjakaupan avoimuuden kulttuuriin ja ajattelutapaan siitä, mitä työhyvinvointi on ja mistä se koostuu.

Kasvata henkilökuntasi osaamista Täsmäkoulutuksen avulla

Täsmäkoulutus sopii erityisesti tilanteeseen, jossa henkilökunnan osaamisen kehittäminen on edellytys työn jatkuvuudelle. Muuttuva työelämä ja sitä kautta muuttuvat työtehtävät vaativat jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja tässä Talentgate on oiva kumppani.

”Pystymme kouluttamaan henkilökuntaa ottamaan vastaan digitalisoitumisen kautta tapahtuvaa muutosta myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun rooleissa. Lisäksi muuttuva työelämä vaatii työelämätaitojen, kuten oman työn johtamisen, oppimiskyvykkyyden ja muutoskyvykkyyden kehittämistä. Tässä pystymme olemaan laajasti avuksi ja räätälöimään kullekin organisaatiolle omaan tilanteeseen sopivan koulutuskokonaisuuden”, Partanen kertoo.

Oletko kiinnostunut kehittämään henkilökunnan osaamista ja ehkäisemään työeläköitymisiä ja irtisanomisia?