Mikä on F.E.C-koulutus ja erityisesti TalentGaten F.E.C-koulutus?

F.E.C on Uudenmaan ELY-keskuksen tuotemerkki (Further Educated with Companies), jonka puitteissa toteutetaan erityisesti korkeakoulutetuille ja/tai kokeneille työnhakijoille suunnattuja työvoimakoulutuksia. Asiakkaillamme on erittäin hyviä kokemuksia F.E.C-koulutuksistamme – samoin varsinkin pienemmille kasvuyrityksille F.E.C-koulutus on tarjonnut mahdollisuuksia aikaistaa rekrytointeja ja löytää henkilöitä joita ei muilla keinoin olisi ehkä löydetty.

TalentGaten F.E.C-koulutuksen päätavoite on työllistyminen uusiin tehtäviin / uudelle toimialalle. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla yritykselle ja potentiaaliselle työntekijälle koulutussopimussuhteinen yhteistyöalusta sekä toteutetaan henkilön ammatillista osaamista kehittävä täydennyskoulutuskokonaisuus valitusta teemasta.

TalentGaten F.E.C-koulutus sisältää aina a) käytännön työssäoppimisen sekä b) lähi- ja etäopetuskokonaisuuden. Työssäoppiminen tapahtuu potentiaalisen työnantajan kanssa koulutussopimuksella. Koulutussopimuksen kesto on yleisimmin noin 6 kuukautta ja se voi muuttua työsopimukseksi missä tahansa vaiheessa.

TalentGaten F.E.C-koulutus tuo työnhakijalle yhden lisävaihtoehdon työnhaun keinovalikoimaan – erityisesti tilanteissa joissa nykyinen osaaminen koetaan riittämättömäksi tai sitä halutaan ajantasaistaa/päivittää tavoitetehtäviä ajatellen. Hakeutuminen F.E.C-koulutukseen on täysin vapaaehtoista ja osallistuminen on viime kädessä hakijan oman päätöksen ja harkinnan varassa – mikäli sopiva yrityskumppani olisi tässä yhteydessä tarjolla. Hakuprosessin ja osallistumisen voi aina keskeyttää tilanteessa, jossa työsopimus on tarjolla.

Kehoitamme työnhakijoita F.E.C-koulutukseen hakemisen ohella hakemaan samalla aktiivisesti suoria työpaikkoja. Parhaimmillaan yritys voi palkata ehdokkaan suoraan työsuhteeseen, mikäli ehdokkaan osaaminen ja tavoitteet ovat yhtenevät yrityksen tarpeeseen.

Miksi F.E.C-koulutusta toteutetaan?

 • Keskeisenä F.E.C-koulutuksen tavoitteena on edistää rekrytointeja / palkkaamista eli helpottaa yritysten ja työnhakijoiden kohtaamista tilanteissa, joissa työnhakijan osaaminen ja yrityksen tarve eivät riittävällä tasolla kohtaa. Erityisesti PK-sektorin yritykset kokevat usein, ettei olemassaolevaan tarpeeseen löydy sopivaa henkilöä tai yritys on epävarma palkkaamisen osalta muista syistä.
 • Työnhakijat taas voivat usein kokea ettei tämän hetken osaaminen ole kaikilta osin soveltuva juuri hakijaa itseään kiinnostavan yrityksen tai toimialan tarpeisiin. F.E.C-koulutussopimus ja -suhde yritykseen madaltaa yrityksen kynnystä aloittaa yhteistyö potentiaalisen tulevan työntekijän kanssa: tämä saa aikaa perehtyä ja kouluttautua tehtäviin ja antaa samalla näyttöjä osaamisestaan ja muusta soveltuvuudestaan.
 • Työssäoppimisen ja kouluttautumisen yhdistelmä on todettu erittäin toimivaksi: työnhakija saa työkokemusta & kehittää osaamistaan koulutuksen kautta uuteen suuntaan – yritys saa varmuutta palkkaamiseen todettuaan henkilön osaamisen ja potentiaalin käytännön tasolla ja toiminnassa.
 • Huomioitavaa on myös ettei F.E.C-koulutukseen osallistuminen estä työnhakijan rekrytoitumista toisaalle – jakso ei ole muita vaihtoehtoja poissulkeva.

Miksi hakisin juuri TalentGaten F.E.C-koulutukseen?

 • TalentGatella on aktiivinen keskusteluyhteys kunkin F.E.C-koulutuksen toteutusalueen yrityksiin useilla aloilla – löydämme erittäin tehokkaasti piilotyöpaika ja .
 • F.E.C-koulutettavistamme lähes 80% saa työpaikan.
 • TalentGaten F.E.C-koulutusten asiakaspalaute on erittäin hyvällä tasolla, yleisarvosana on yli 4/5.
 • TalentGaten asiantuntijoilla on erittäin vankka kokemus ja osaaminen työnhausta, uravalmennuksesta sekä urasuunnittelusta niin yksilö- kuin ryhmätasolla ja menetelmin.
 • F.E.C-koulutus voi tarjota Sinulle nopean väylän uuteen kiinnostavaan yritykseen tai tehtäviin.
 • Yritykselle F.E.C on mahdollisuus reagoida muutostilanteeseen aiottua nopeammin; uudet tuotteet / projektit / palvelut, liiketoiminnan muutokset tai muuttuneet osaamistarpeet tms. voivat aiheuttaa tilanteen, jossa tulee tarve uudenlaiselle henkilölle. Tehtävänkuva on tällaisissa tilanteissa kuitenkin usein täsmentymätön, jolloin suoraan rekrytointiin ryhtyminen voi olla hankalaa.
 • Saat työkokemusta uudelta toimialalta tai tehtäväkentästä.
 • Osallistut osaamistasi kehittävään/päivittävään koulutukseen joka on myös yrityksille hyödyllinen.
 • Osallistuminen ei sulje sinulta pois muita vaihtoehtoja työmarkkinoilla – voit jatkaa suoraa työnhakuasi.
 • Kasvatat kontaktiverkostoasi.

Mihin työssäoppimispaikan tarjoava yritys/organisaatio sitoutuu?

 • Laatii suunnitelman perehdytyksestä, työssäoppimisen tehtävistä ja tavoitteista.
 • Nimeää ohjaavan esimiehen ja käy seuranta-/kehityskeskusteluja jakson aikana.
 • Viestii henkilölle edistymisestä, tavoitteiden toteutumisesta ja jatkonäkymistä.
 • Osallistuu koulutuksen kustannuksiin (koulutuskohtainen maksuosuus).
 • Antaa todistuksen F.E.C-jakson työssäoppimisen tehtävistä.

Kuinka haku tapahtuu?

Haku tapahtuu aina www.te-palvelut.fi -sivuilla (Työvoimakoulutukset, hakuosiossa hakusanaksi ”TalentGate”). Huomioi ettei TE-toimisto tai TalentGate valitse ketään hakijaa suoraan koulutuksen osallistujaksi. F.E.C-koulutukseen liittyy aina käytännön perehtyminen ja toimiminen sopivassa yrityksessä, jolloin lopullisen valinnan tekevät mukana olevat yritykset. Valinnan yhteydessä solmitaan koulutussopimus yrityksen, valitun henkilön ja TalentGaten välille.

TalentGate vastaa yritysten ja työssäoppimispaikkojen kartoittamisesta. Käytännön tasolla TalentGaten asiakasyhteyshenkilöt keskustelevat säännöllisesti useiden tuhansien yritysten kanssa vuosittain näiden tulevista henkilö- ja osaamistarpeista. Samoin toteutamme puolivuosittaisia osaamistarvekyselyitä, joiden kautta kartoitamme yleisiä yritysten kannalta keskeisiä osaamistarpeita kullakin hetkellä. Nämä kartoitukset tukevat myös tulevien koulutustemme suunnittelua ja toteutusta. Pääosa F.E.C-koulutukseen osallistuneista saa valintaprosessin aikana paikan TalentGaten asiakasverkostosta. Jokaisella työnhakijalla, jonka TE-toimisto hyväksyy valintaprosessiin, on mahdollisuus myös itse kartoittaa itselleen sopivaa yhteistyötahoa suoran työnhaun ohessa. TalentGaten henkilöstö tukee hakijaa tässä prosessissa kaikin keinoin – usein lopputulemana voi olla myös suora työpaikka.

Olen kokenut pitkään työelämässä toiminut työnhakija – joudunko harjoittelijaksi?

TalentGate ei hae F.E.C-koulutuksissa harjoittelupaikkoja yrityksistä – haemme todellisia tulevia piileviä työpaikkoja. TalentGate ei suosittele F.E.C-koulutuksissa harjoittelija -nimikettä eikä F.E.C-koulutusjaksoa nimetä harjoittelujaksoksi. Työnhakijoiden ja F.E.C-koulutustemme osallistujien keski-ikä on yli 40 vuotta ja henkilön nimike F.E.C-koulutusjaksolle valitaan yleisimmän mahdollisimman lähelle lopullista tehtävätavoitetta huomioiden edessä olevan oppimisprosessin. Tavoitteena on että osallistuja työllistyy jakson aikana tai päätteeksi, tehtävätasot työllistymisen osalta vaihtelevat suuresti riippuen osallistujan aikaisemmasta taustasta.

Toimeentulo ja etuudet F.E.C-koulutuksen aikana

F.E.C-koulutuksen aikana osallistujalla voi olla mahdollisuus saada työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/ peruspäiväraha/ työmarkkinatuki). Katso lisätietoa www.TE-palvelut.fi -sivuilta. Yritys ei maksa palkkaa F.E.C-jakson aikana, mutta voi tukea osallistujaa mm. lounas- tai muulla etuudella. Lisäksi yrityksella voi olla mahdollisuus maksaa ns. kannusterahaa. Huom. näitä etuuksia käsitellään ansiotulona saajan verotuksessa (soviteltu päiväraha). Etuuksista & ansiotulojen vaikutuksista F.E.C-jakson etuuksiin voit kysyä TE-toimistosta.

Voinko saada työpaikan tätä kautta?

Keskimäärin 80% TalentGaten F.E.C-osallistujista on työsuhteessa koulutuksen päättyessä. Osa rekrytoituu työsuhteeseen kesken jakson ja osa jakson päättyessä tai välittömästä päättymisen jälkeen. Vuodesta 2014 lähtien toteutetusssa Junior Business Talent F.E.C -koulutuksesta yli 90% on päätynyt työsuhteeseen koulutuksen kautta.

Työvoimahallinto (TE-toimisto) ja ELY-keskukset seuraavat osallistujien tilannetta F.E.C-koulutusten päättyessä ja laatii näistä tilastoja. Samoin seurannan kohteena on osallistujien palaute kokonaisuutta kohtaan (Opal-järjestelmään kerättävä väli- ja päättöpalaute). TalentGate seuraa tuloksia ja vaikuttavuutta osallistujakohtaisesti.

Työllistävä vaikutus on yksi merkittävimmistä arviointikriteereisteä F.E.C-koulutuksia tarkasteltaessa. Tältä osin & vuosien kokemuksella voidaankin sanoa F.E.C-koulutuksen olevan merkittävä työllistämisen keino korkeakoulutettujen kohderyhmässa – palvelu on usein lisäksi hyvin yksilöllistä ja työnhakijan tilanteen huomioivaa jolloin voidaan puhua eräänlaisesta ”jobhunting” -palvelusta. Samoin, yrityksille voidaan tässä yhteydessä hakea hyvin täsmäehtoisesti tietyn osaamisalueen hallitseva henkilö, jonka muut, yrityksen kannalta ehkä puutteelliset osaamisalueet, voidaan jakson aikana täyttää.

Osa ei saa töitä F.E.C-koulutuksen kautta, miksei?

Olemme TalentGaten historian kuluessa kerran yltäneet 100% rekrytoitumistulokseen yksittäisen F.E.C-koulutuksen päättyessä. Käytännössä kaikille osallistujille ei työpaikkaa F.E.C-koulutuksen kautta valitettavasti löydy. Tämä voi johtua mm. yrityksen taloudellisen tilanteen muuttumisesta, yrityksen uudelleenorganisoinneista, tehtävä- ja osaamistarpeen muutoksesta tms. Seuraamme jokaisen osallistujan ja asiakasyrityksen yhteistyötä aktiivisesti jakson aikana. Mikäli jatkonäkymät ovat heikentyneet, tarjoamme ammattitaitoista ura- ja työnhakuvalmennusta jonka tavoitteena on ensisijaisesti varmistaa henkilön työllistyminen. Osallistujillamme on hyviä kokemuksia TalentGaten ura- ja työnhakuvalmennuksista ja valmentajiemme ammattitaidosta löytää ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin.

Voinko keskeyttää osallistumisen TalentGaten F.E.C-koulutukseen?

Osallistumisen voi keskeyttää perustellusti joko osallistujan tai yrityksen puolelta. Esimerkiksi mikäli yrityksen tilanne olennaisesti muuttuu tehtävien ja liiketoiminnan osalta epäedulliseen suuntaan, voidaan osallistuminen keskeyttää. Tällöin pyritään löytämään uusi yrityskumppani tai suora työpaikka.

Luonnollinen keskeyttämisen syy on työpaikan saaminen. Tällaisessa tilanteessa osallistujan kannattaa neuvotella myös yhteistyöyrityksensä kanssa heidän mahdollisuuksistaan työsopimuksen solmimiseen.

Kenelle ette suosittele TalentGaten F.E.C-koulutusta?

Koulutussuhteessa toimiminen n. 6 kuukautta henkilökohtaisesti määräytyvällä työttömyysetuudella voi olla taloudellisesti haasteellista. Mikäli tilanteesi ei mahdollista tällaista, kannattaa sinun ensisijaisesti hakea palkallista työtä keinolla millä hyvänsä ja harkita tätä tukevia vaihtoehtoja.

Myös, mikäli haet täysin viimeisintä työtäsi vastaavaa työpaikkaa eikä sinulla ole tarvetta kouluttautua – osaamisesi on jatkotavoitteita ajatellen riittävällä tasolla, on sinun järkevintä hakea sellaista työpaikkaa, jossa pääset suoraan hyödyntämään nykyistä osaamistasi. TalentGaten F.E.C-koulutus ei tällöin tuo sinulle merkittävää lisäarvoa.

Haen aktiivisesti suoraa työpaikkaa – voinko silti hakea TalentGaten F.E.C-koulutukseen?

TalentGaten F.E.C-koulutus on yksi lisäkeino työnhaussasi – se ei poissulje mitään mutta hakukanavaa tai -keinoa. Työnhakuprosessi voi kestää 4-6 kuukautta riippuen kohdealan työmarkkinatilanteesta. F.E.C-koulutus ja TalentGaten laajat yritysverkostot eri aloilla voivat tarjota nopeankin väylän päästä sisään juuri sinua kiinnostavaan yritykseen, tehtäväkenttään tai toimialalle. Urasuunnan tai toimialan vaihto voivat olla myös helpommin toteutettavissa F.E.C-koulutuksen kautta. Osallistuminen ei siten ole hukkaan heitettyä aikaa, vaan aktiivinen jakso, joka voi avata uusia mahdollisuuksia!

Mikäli sinulla on suoria työnhakuja meneillään ja haet F.E.C-koulutukseen, valitset luonnollisesti itsellesi sopivimman ratkaisun tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Onko TalentGaten F.E.C-koulutus yhteiskunnalle kallista?

F.E.C-koulutuksen kautta tapahtuva työnhakijan onnistunut sijoittaminen työelämään ja samanaikainen kouluttaminen kustantaa yhteiskunnalle (ELY-keskuksen kautta tapahtuva tuki) koulutuksesta riippuen noin 1.000-2.000€. F.E.C-koulutus on voimakkaasti yritysrahoitteista ja sen työllistävää vaikutusta seurataan erityisen tarkkaan sekä ELY-keskusten että TE-toimistojen taholta.

TalentGate – taustaa

TalentGate Oy on toiminut vuodesta 2004 lähtien henkilöstöpalvelujen parissa, yrityksen avainhenkilöstö jo vuodesta 1996 lähtien. Liikkeenjohdon koulutukset, kansainväliset koulutus- ja opintojaksot Aasiassa, Yhdysvalloissa, Lähi-idässä ja Euroopassa, valmennus- ja coaching-palvelut, F.E.C-työvoimakoulutukset, muutostilanteiden palvelut, outplacement-palvelut sekä perinteiset rekrytointipalvelut ovat aina olleet mukana toiminnassamme.

TalentGatella on erittäin vankka F.E.C-mallisen työvoimakoulutuksen osaaminen sekä tutkitusti erittäin hyvät tulokset toteuttajana. Osallistujatyytyväisyys on työhallinnon virallisen palautejärjestelmän mukaan kiitettävällä tasolla. Samoin osallistujien rekrytoitumiset ovat olleet hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Meille on pääasia että työnhakijaksi joutuva pääsee mahdollisimman nopeasti joko työsuhteeseen tai esimerkiksi F.E.C-koulutusta hyödyntäen mielekkääseen yritykseen – työttömyyden pitkittyminen on aina huonoin vaihtoehto yksilölle ja yhteiskunnalle.

TalentGaten vinkit työnhakijalle

 • Työnhaku on ”kokopäiväistä työtä”, joka tähtää rekrytoitumiseen tai muuhun sopivaan ratkaisuun: suunnittele ja organisoi ajankäyttösi järkeväksi, tehokkaaksi sekä myös kokonaisvaltaista hyvinvointiasi tukevaksi.
 • Hyödynnä kontaktejasi ja verkostojasi – kerro mahdollisimman laajasti että olet hakemassa töitä & mitä olet hakemassa.
 • Muista monikanavaisuus: avoimet hakemukset, julkiset haut, rekrytointiyritykset ja -konsultit, F.E.C-koulutukset, some-kanavat ja -näkyvyys (erit. LinkedIn), kontaktiverkostosi, jne.
 • Laadi CV huolella – vaikka hakisit ”ei-perinteisiä” kanavia pitkin! Pystyt CV:n avulla hahmottamaan ja analysoimaan osaamistasi sekä viestimään siitä ytimekkäästi potentiaaliselle työnantajalle! Mikäli sinulla on jo pitkä työhistoria, voit laatia CV:stä useampia versioita painottaen eri osaamisalueitasi – näin CV pysyy kohtuullisen kokoisena ja vastaa paremmin erityyppisiä tehtäviä hakiessasi.
 • Joutuessasi työnhakuun, mieti & pohdiskele hetki tai pari työelämän motivaatiotekijäsi; tehtävät joista nautit, sinulle sopiva työskentelytyyli, toimialat jotka koet kiinnostaviksi, työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset jne. Tämä auttaa sinua kohdentamaan työnhakuasi sopivaan suuntaan!

 

Jos haluat lisätietoa, soita asiakaspalveluumme 010 231 6922 tai tule chat-palveluumme sivuillemme!